لغو پامک های تبلیغاتی

با ارسال کلمه off  یا خاموش و عدد 5 به همان سرشماره پیامهای تبلیغاتی شما لغو می شود